CO CHCEŠ, ABY OSTATNÍ ČINILI TOBĚ, ČIŇ TY JIM

CO JE PO SMRTI ?

6. dubna 2010 v 23:22 | Karloviny
CO JE PO SMRTI ?


   Někdo říká, že když člověk zemře, jde buď do pekla, nebo do očistce, nebo do nebe. Nevím, jak vás, ale mě tolik nezajímá, co na to říkají lidé, ale zajímá mě, co na to říká Bible.
   Žalm 115,17  Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. - Hebrejsky ŠEOL, řecky HADÉS, česky HROB, JÁMA, PROPAST, SMRT, k těmto výrazům můžeme přidat i výraz PEKLO. Ano, peklo podle Bible není místo, kde bydlí čerti a kde se smaží hříšníci, ale peklo, smrt, propast, jáma, hrob hádes a šeol je jednoduše stav smrti. Stav nevědomí, kdy člověk nic nevidí, nic necítí, nic nevnímá, tudíž ani nechválí Hospodina.
   Biblický výraz pro smrt je i SPÁNEK - Jan 11,11-14  To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit." Učedníci mu řekli: "Pane, spí-li, uzdraví se." Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl: "Lazar umřel. - Je to ale "spánek" beze snů.
- Kazatel 9,5  Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic
- Kazatel 9,10  Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.
   Jelikož každý mrtvý, (svatý i hříšný), se po své smrti nachází ve stavu nevědomí, nemůže tedy ani nikoho strašit, ani nikomu radit. Proto Bůh zakazuje jakoukoli komunikaci se zemřelými. - Deuteronomium 18,9-12  Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti.
   V Bibli se dočteme o lidech, kteří zemřeli a poté byli vzkříšeni. Ti ale potom zase zemřeli a čekají na konečné vzkříšení, které se odehraje po druhém příchodu Ježíše Krista. Bible zná pouze jednoho člověka, který byl vzkříšen a je už v nebi a tím je Mojžíš. Bible zná ještě další dva lidi, kteří jsou už v nebi a nemusí čekat na konečné vzkříšení a těmi jsou předpotopní Enoch a popotopní Elijáš, ti byli vzati do nebe za svého života a tudíž nemuseli zemřít.
   Všichni ostatní lidé se po své smrti dostali do stavu nevědomí a jejich těla se rozpadla v prach - Genesis 3,19  V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."
   Všichni po své smrti "čekají" na své vzkříšení. - Daniel 12,2  Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
   Některé Biblické texty hovoří o vzkříšení všeobecně - Jan 5,25 Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Jiné texty ukazují na dvě velká vzkříšení. - Jan 5,28  Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
1. Vzkříšení proběhne při 2. příchodu Ježíše Krista.
   1 Tesalonickým 4,15-17  Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. TO JEŠTĚ NENÍ VŠE.
   Zjevení Janovo 20,5.6  Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.
   Jak jsme četli - Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. - Co je to těch 1000 let? - Zjevení Janovo 20:4  Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Tisíciletý soud je synonymum pro přehodnocování situace po prvním vzkříšení. Je to soud o tom, jestli Bůh rozhodl správně, když někoho vzkřísil a vzal do nebe a někoho do nebe nevzal. A co dál?
   Zjevení Janovo 20,3  na tisíc let jej (satana) spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
NÁVRAT NA ZEM. Z nebe se po tisíciletém soudu vrací zpět na zem lidé, kteří byli vzkříšeni při prvním vzkříšení- Zjevení Janovo 21,1-4  A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."
Následuje druhé vzkříšení a ÚTOK.
   Zjevení Janovo 20,7-9  Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa… Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. TOTO JE DEFINITIVNÍ POTVRZENÍ SPRÁVNOSTI BOŽÍHO SOUDU A DEFINITIVNÍ ZNIČENÍ SATANA, JEHO ANDĚLŮ A LIDÍ, KTEŘÍ SE NECHALI ZLÁKAT NA JEJICH STRANU.

Rekapitulace
   ● Pokud bych zemřel, nacházel bych se ve stavu nevědomí a rozpadl bych se časem v prach.
   ● Při druhém příchodu Ježíše Krista bych buď "spal" dál, (to pokud bych byl Bohem uznán za nespravedlivého), nebo bych byl vzkříšen, (to pokud bych byl uznán Bohem za spravedlivého) a byl bych vzat do nebe na tisíciletý soud.
   ● Po tisíciletém soudu bych byl, (pokud bych byl uznán za nespravedlivého), vzkříšen a pod vedením satana v tažení proti Bohu navždy zničen, čili na věčné časy bych se nacházel ve stavu nevědomí, jinak řečeno, zničen fyzicky i duševně, jako bych se nikdy nenarodil. Ale pokud bych byl Bohem uznán za spravedlivého, tak bych žil věčně.
   - Zjevení Janovo 21,3-5  A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové."

TAK U TOHO BYCH CHTĚL BÝT
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lucia Lucia | E-mail | 1. června 2010 v 13:15 | Reagovat

Tak u toho by som chtěl být

mnohé veci, ktoré Boh vyslovil a ustanovil pre ľudí, nepochopíme nikdy.
Vyznelo mi to ako hra. Nesúhlasím.

2 Miroslav Gut Miroslav Gut | E-mail | 11. června 2010 v 11:50 | Reagovat

A co lotr po Ježíšově pravici??? Ježíš mu odpověděl. "Amen pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji."
A co lidé po biblických příbězích? Ty nemohli být již vzkříšeni?
Pro bratry protestanty asi problém, ale je třeba zmínit Pannu Marii.
Nechci, aby to z mé strany bylo vnímáno jako krtitika. Je to dobrý článek.
Nesmíme však zapomínat, že smrt a umírání je veliké tajemství, z našeho pohledu. To mohou potvrdit ti, kdo s umírajícími pracují a doprovází je.

3 Karel Karel | E-mail | 11. června 2010 v 16:13 | Reagovat

Článek hovoří o tom, co k tématu říká Bible. Bible nic ke vzetí do nebe Marie, matce Ježíšově neříká.
Text - Amen pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. - se dá napsat i takto - Lukáš 23:43  Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji." Ta čárka naprosto mění význam. - Připomínám, že ani sám Ježíš nebyl ten den v ráji, takže se tam nemohl s lotrem setkat.

4 Marty Marty | 15. června 2010 v 8:51 | Reagovat

Tu hru s čárkou mají Svědci Jehovovi a je to manipulace s Božím slovem.
1.vzkříšení,to jsou ti,co nepřijali znamení šelmy během doby soužení.V té době je Církev již vytržena.
2.vzkříšení,Boží nepřátelé
Soud nad satanem,a všemi co zemřeli od Adama po konec tisícileté říše.

5 Karel Karel | E-mail | 15. června 2010 v 16:49 | Reagovat

Nikomu nic nevnucuji. Mám rád biblické teze korespondující s celkovým kontextem Písma, podepřené biblickými verši.

6 ponda ponda | E-mail | 25. června 2010 v 9:52 | Reagovat

Ta hra s čárkou je sice zajímavá, ale jen pro Čechy. V řeckém originále, je použit tvar, který jednoznačně určuje časovou souslednost a ta je do češtiny nejlépe přeložena takto. Pravím ti:"ještě dnes budeš se mnou v ráji."
A co se týká poslední věty, tak tím popíráte Božství Kristovo.

7 Karel Karel | E-mail | 28. června 2010 v 22:47 | Reagovat

[6]: Tak na to zkusme jít logicky – Byl Ježíš ještě ten den v ráji? Mám za to, že ne. To znamená, že se tam s oním trestancem nemohl sejít.

8 Karel Karel | E-mail | 28. června 2010 v 22:49 | Reagovat

[6]: Jakou poslední větu máte na mysli? Jsem bojovník za Kristovo Božství, tak bych byl nerad, kdybych něco napsal špatně.

9 znova2010 znova2010 | E-mail | 3. července 2010 v 22:08 | Reagovat

Co oko nevidělo, (...) si připravil Bůh pro ty, kteří ho milují.
Což chápu tak, že řešíme něco, co je stejně mimo naše chápání.
Bůh je nadčasový, naopak, je to právě On, kdo vytvořil (stvořil) časoprostor a do něho zasadil přírodu i nás - lidi.
Možná se po smrti dostaneme zase mimo tento známý čtyřrozměrný časoprostor.
A pokud srovnáváme spánek a smrt - když jdu večer spát, usínám s úlevou. Usnu a hned se probudím. Co se děje mezi tím, nevím. Jestli to je pár hodin, nebo tisíc let, když nevnímám tak nevnímám.
Myslím si, že nejde všemu rozumět.
Jen ještě poznámku, ale nechci být kousaný. Podobný výklad a popis stavu smrti (v prachu, nevnímá, necítí, a čeká na vzkříšení, jenže neví o tom) jsem četl ve Strážné věži.
Mně samému by se víc líbilo setkat se s Ježíšem co nejdříve, a moci na něj hledět, nejlépe "ještě dnes s ním být v ráji..." ale kdoví, jak to doopravdy bude.  Nejpozději při vzkíšení se to (třeba) dovíme.

10 Karel Karel | 6. července 2010 v 10:51 | Reagovat

[9]: O čem je text "Co oko nevidělo..." - http://karel-ctvrty.signaly.cz/1006/co-oko-nevidelo

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama