CO CHCEŠ, ABY OSTATNÍ ČINILI TOBĚ, ČIŇ TY JIM

KDE SE VZALO ZLO ?

27. dubna 2010 v 21:14 | E.G.W.
KDE SE VZALO ZLO ?


   Pokud chceme vědět, kde se vzalo zlo, musíme se vrátit na počátek.
   Jan 1,1  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
   Kristus, Slovo, jednorozený Syn Boží tvořil jednotu s věčným Otcem, jednotu v přirozenosti, v povaze, v úmyslu. Skrze Syna stvořil Otec všechny nebešťany.
   Protože základem zprávy Boží je zákon lásky, závisí štěstí všech bytostí na jejich dokonalé shodě s Jeho velkými zásadami spravedlnosti.
   Dokud všichni tvorové uznávali věrnost lásky, vládla v Božím vesmíru dokonalá svornost. Láska k Bohu byla tím nejvyšším, láska k druhým pak byla upřímná a nesobecká. Žádný nesoulad nerušil nebeskou harmonii. Tento šťastný stav byl však zasažen změnou.
   Vyskytl se jedinec, který zneužil svobody, již Bůh poskytl všem tvorům. Hřích povstal z toho, koho Bůh po Kristu nejvíce poctil a kdo stál v moci a slávě nejvýše mezi nebešťany. Lucifer (nositel světla), byl první mezi cherubíny, svatý a neposkvrněný.

   Ezechiel 28,12 -17 Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi,
   Poznenáhlu začal Lucifer toužit po povýšení.
Izajáš 14,13.14  A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." Ačkoli veškerá jeho nádhera byla od Boha, začal ji tento mocný anděl pokládat za svou vlastní. Nespokojen se svým postavením, ač ctěn z nebešťanů nejvíce, opovážil se bažit po poctách náležejících toliko Stvořiteli.
   Dokonalý soulad nebes byl nyní rozrušen.
   Král vesmíru povolal k sobě nebešťany, aby v jejich přítomnosti ukázal skutečné postavení svého Syna a svůj vztah ke všem stvořeným bytostem. Před shromážděnými nebešťany prohlásil Král, že jedině Kristus může plně pochopit jeho úmysly a že jemu přísluší provádět Boží vůli. Syn Boží prováděl svoji vůli při tvoření všech nebešťanů; a jemu, právě tak, jako Bohu, náleží jejich úcta a oddanost.
   Andělé s jásotem potvrdili nadvládu Kristovu, pokořili se před ním a vzdali mu svou lásku a úctu. Lucifer se sklonil s nimi, avšak v jeho srdci byl zvláštní prudký rozpor. Věrnost, spravedlnost a oddanost bojovaly s nenávistí a žárlivostí.
   Opustiv své místo v bezprostřední blízkosti Otce, začal Lucifer šířit mezi anděly ducha nespokojenosti. Pracoval v naprosté tajnosti a zatím zakrýval své skutečné úmysly rouškou oddanosti k Bohu. Začal našeptávat pochybnosti o zákonech ovládajících nebeské bytosti; naznačoval, že zákony jsou sice nutné pro obyvatele světů, že však andělé takových omezení nepotřebují, protože jsou vznešenější a jejich vlastní moudrost je jim bezpečným vodítkem. Prý nejsou bytostmi, které by mohly nectít Boha; všechny jejich myšlenky jsou prý svaté; proto prý není možné, aby se zmýlili, právě tak, jako Bůh.    
   Potvrzení Syna Božího na roveň Otce předkládal Lucifer, jako nespravedlnost vůči své osobě. Má prý rovněž právo na vážnost a úctu. Dával najevo, že dostane-li se jemu, knížeti andělů jeho pravého povýšeného postavení, vzejde tím velké dobro všem nebešťanům, neboť jeho cílem je zajistit všem svobodu.
   Mnozí z andělů byli zaslepeni Luciferovými šalbami. Lucifer dovedně zasel v jejich mysli svou vlastní nedůvěru a nespokojenost tak, že to ani nepostřehly. Lstivě dovedl své posluchače k tomu, aby vyjádřili své pocity, a pak sám používal těchto projevů, mohlo-li to posloužit jeho cílům, aby dokázal, že andělé ve všem nesouhlasí se správou Boží. Ačkoli tvrdil, že je Bohu dokonale oddán, naléhal na to, aby byl změněn řád a zákony nebes v zájmu upevnění vlády Boží. A tak zatímco povzbuzoval vzpouru proti zákonu Božímu a zaséval v mysli andělů sobě podřízených svůj vlastní nesouhlas, navenek se snažil, potlačoval nespokojenost a usmiřovat nespokojené anděly s nebeským řádem. Zatímco potajmu rozdmýchával nesvár a vzpouru, dokázal dovedně předstírat, že jeho jediným cílem je podporovat oddanost a chránit soulad a mír.
   Lucifer sám si zprvu neuvědomoval skutečný ráz svých pocitů, bál se zatím vyslovit výplody a představy své mysli; přesto se jich nevzdal.
   Bylo mu dokázáno, že jeho nespokojenost nemá příčiny, a byly mu ukázány následky, setrvá-li ve vzpouře. Přišel čas konečného rozhodnutí; buď se plně podrobí Boží nadvládě, nebo přejde v otevřenou vzpouru. Téměř se již rozhodl k návratu, ale pýcha mu to nedovolila. Bylo by bývalo příliš velkou obětí pro toho, kdo se těšil tak vysokým poctám, připustit, že se mýlil, že jeho představy byly falešné, a podřídit se tomu, jehož moc se snažil označit za nespravedlivou.
   Soucitný Stvořitel z lítosti nad Luciferem a jeho stoupenci se snažil odvrátit je od propasti zkázy, do níž se řítili. Jeho milosti však nebylo porozuměno. Lucifer označil shovívavost Boží za důkaz své vlastní převahy, za známku toho, že Král vesmíru přistoupí nyní na jeho podmínky. Budou-li andělé stát pevně na jeho straně, prohlásil, získají vše, co si budou přát. Tvrdošíjně bránil své požadavky a postavil se plně proti svému Stvořiteli.
   Tak se stalo, že z Lucifera, (světlonoše), který sdílel slávu Boha a chránil jeho trůn, se přestoupením stal satan (odpůrce), Boha a škůdce těch, jež nebe svěřilo jeho vedení a ochraně.
   S pohrdáním odmítl důkazy a prosby věrných Božích andělů a prohlásil je za oklamané otroky. Přednostní postavení, jež bylo dáno Kristu, prohlásil za akt nespravedlnosti jak vůči němu, tak vůči všem nebešťanům a oznámil, že nadále nestrpí toto porušení práv svých i jejich. Slíbil všem, kteří vstoupí do řad jeho stoupenců, novou, lepší správu, pod níž se všichni budou těšit svobodě.
   Věrní andělé však stále naléhali na něho a jeho stoupence, aby bez meškání vyhledali přítomnost Boha, vyznali se ze svých omylů a žádali jej o radu. Mnozí byli ochotni dbát této rady, kát se ze svého poblouznění, avšak bývalý Lucifer, nyní satan měl připravenou jinou lež. Mocný vzbouřenec nyní prohlásil, že andělé, kteří se s ním spojili, zašli již příliš daleko a že není pro ně návratu; že zná Boží právo a ví, že Bůh neodpouští.
   Uměl dovedně přednést problém ze svého hlediska používaje chytráctví a lží k zajištění úspěchu.
   Byl ve výhodě, protože používal falešných důkazů. Všechny jeho skutky byli zahaleny tajemstvím, takže andělé mohli jen nesnadno odhalit pravou podstatu jeho konání. Dokud se tedy jeho plány plně nerozvinuly, nebylo možné poznat, o jak zlou věc jde.; jeho nespokojenost se nezdála být vzpourou. Dokonce ani věrní andělé nepoznali její ráz a neviděli, kam jeho konání vede.
   Anděly, které se mu nepodařilo převést na svou stranu, obvinil z lhostejnosti k zájmům nebešťanů. Všechno jednoduché opředl tajemstvím a dovedným zmatením vrhl pochybnosti i na zcela jasná prohlášení Boží.
   Bůh mohl použít pouze takových prostředků, které jsou v souladu s pravdou a spravedlností. Satan mohl použít toho, čeho Bůh nemohl - pochlebování a klamu.
   Z nesváru, který způsobil v nebi, obvinil satan správu Boží. Všechno zlo, prohlásil, je výsledkem Boží správy. Prohlašoval, že jeho cílem je zlepšit zákony Boží. Bůh mu tedy dovolil, aby přednesl své požadavky a ukázal, jak by se navrhované změny projevily v Božím zákoně.
   Satan prohlašoval od prvopočátku, že se nebouří. Celý vesmír musí nyní vidět podvodníka bez masky. Jeho vlastní dílo ho musí odsoudit.
   Obyvatelé nebes nebyli připraveni pochopit povahu a následky hříchu a nebyli by pochopili zničení satana jako projev Boží spravedlnosti. Kdyby byl stan hned zcela zničen, mnozí by pak sloužili Bohu ze strachu a nikoli z lásky. Vliv podvodníka by tak nebyl zcela zničen, ani duch vzpoury by nebyl zcela vymýcen. Pro dobro celého vesmíru musí satan plně rozvinout své zásady, aby všechny bytosti viděly v plném světle jeho útoky na správu Boží a aby se tak spravedlnost a milost Boží i neměnnost Božího zákona jednou provždy ukázaly nespornými.
   Satanova vzpoura měla být celému vesmíru poučením pro všechny časy - věčným svědectvím o povaze hříchu a jeho strašných následcích. Působení vlády satanovy, její účinky na lidi a anděly ukazují, jaké by byli následky potlačení Boží moci. Dokazují, že existence Boží správy je spjata s blahem všech tvorů, které Bůh stvořil. Tak historie tohoto strašného pokusu o vzpouru má být poučením pro všechny bytosti, aby se nedaly oklamat a nedopouštěly se hříchu vzpoury proti Bohu a nemusely pak nést odplatu.
   Jednou pochopí stvořené bytosti, že Bůh a jeho dílo je - dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. (Deuteronomium 32,4)


   Bůh dodnes čeká na ty, kteří ještě nepochopili, že je miluje. - 2 Petrův 3,3-10  Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 
   Kdo všechno asi ve své pýše, stejně jako satan, neuzná, že jedině správa Boží zajistí všem stvořeným bytostem život bez zla?
   Zjevení Janovo 21,3.4  A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."
  
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lucia Lucia | E-mail | 1. června 2010 v 13:20 | Reagovat

Zlo, ktoré ničí svet. Zlý duch nenávidí Boha a ľudí. A napriek tomu ľudia húfom ideme za ním. Nepočujeme Božie volanie, ktoré je tiché, ale zabodáva sa nám do srdca. Jeho volanie stále čaká na každého z nás, že mu otvoríme svoje srdce a poochopíme jeho lásku, jeho záchranu.
Naozaj tento príspevok vystihuje všetko tak, ako to píše biblia. Je to správny výklad.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama